Zoek je foto's!
25187.jpg

Download algemene voorwaarden

1 Definities


[Dienst] betekent de door JB Stockfoto geleverde dienst, waarbij Gebruikers onder sublicentie en tegen vergoeding Series van Werken ontvangen per email;


[Fotograaf] betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die rechthebbende is op één of meer Werken; [Gebruiker] betekent de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website kenbaar heeft gemaakt van Werken zoals vermeld op de Website te willen ontvangen;


[Serie] betekent een set van vijf Werken;


[JB Stockfoto] betekent JB Stockfoto gevestigd te Graaf Lodewijklaan 15, 3818 DP Amersfoort;


[Titel] betekent in het geval van boeken één auteursrechtelijk werk, daaronder vallende herdrukken. In het geval van tijdschriften en dergelijke betekent Titel aflevering dan wel editie;


[Voorwaarden] betekent deze Gebruikersvoorwaarden;


[Website] betekent de website van JB Stockfoto, www.jbstockfoto.nl;


[Werken] betekent de foto]s geleverd door JB Stockfoto.

2. Deze Voorwaarden


Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst door Gebruiker. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. JB Stockfoto heeft het recht deze Voorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat de wijzigingen zijn meegedeeld.

3 Licentie


3.1 JB Stockfoto verstrekt aan Gebruiker, gelijk Gebruiker van JB Stockfoto aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare sublicentie om de Werken te gebruiken onder de condities zoals neergelegd in deze Voorwaarden.


3.2 Gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals geregeld in artikel 6 van deze Voorwaarden per Werk uit de Serie: - Ieder Werk eenmalig onder één domeinnaam op een website te gebruiken in een onbepaald aantal, voor onbepaalde tijd en voor een onbepaald aantal bezoekers van de website; en - Ieder Werk eenmalig in een boek, tijdschrift, brochure, strooifolder of in promotiemateriaal in gedrukte vorm te gebruiken. Dit recht geldt slechts voor één Titel.


3.3 Gebruik van het Werk is onder meer niet toegestaan: -op of aan andere zaken of goederen waaronder, maar niet beperkt tot, producten die bedrijfsmatig worden verhandeld door Gebruiker en geen geprinte media zijn; - in reclame-uitingen waaronder, maar niet beperkt tot, uitingen op billboards, aanplakbiljetten of point of sale reclame. Deze mogelijkheid bestaat wel, maar voor de rechten en de prijsstelling moet u eerst contact opnemen met JB Stockfoto; - ander gebruik dan het gebruik bedoeld in artikel 3.2.


3.4 Gebruiker heeft uitdrukkelijk niet het recht de sublicentie over te dragen of verder te licentiëren.


3.5 Gebruiker heeft het recht het Werk te wijzigen, voor zover hierdoor het Werk niet zodanig misvormd, verminkt of aangetast wordt, dat hierdoor nadeel wordt toegebracht aan de eer of de goede naam van de Fotograaf of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

4 Intellectuele Eigendomsrechten


4.1 Ongeacht de in deze Voorwaarden neergelegde licentieverlening, erkent Gebruiker dat alle intellectuele eigendomsrechten op het Werk, waaronder maar niet beperkt tot, auteursrechten, bij de Fotograaf blijven berusten. Geen bepaling in deze Voorwaarden zal uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.


4.2 Gebruiker erkent dat er op het Werk en/of de daarin vervatte inhoud rechten van derden kunnen rusten, waaronder maar niet beperkt tot portretrechten. Voor zover nodig is Gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze derden indien deze toestemming vereist is voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het Werk. Dit geldt niet voor de toestemming van op het Werk afgebeelde herkenbare personen, waarvoor de Fotograaf verantwoordelijk is.

5 Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring


5.1 JB Stockfoto is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van het Werk door Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, auteurs- en portretrechten.


5.2 JB Stockfoto is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van het Werk.


5.3 Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van JB Stockfoto in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor het de Serie.


5.4 Gebruiker garandeert dat de bij de bestelling opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart JB Stockfoto voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

6 Betaling


6.1 Per sublicentie voor een Serie zal aan de Gebruiker het op de website vermelde, op dat moment geldende tarief in rekening worden gebracht. JB Stockfoto behoudt zich het recht voor te allen tijde eenzijdig de prijs voor sublicenties aan te passen. Ook kan JB Stockfoto in het kader van promoties en acties tijdelijk andere prijzen hanteren.


6.2 De factuur wordt standaard per e-mail verzonden. Voor verzending per post geldt een toeslag.

7 Beëindiging


7.1 JB Stockfoto is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen de levering van Werken aan Gebruiker te staken, waardoor geen verdere sublicenties verstrekt kunnen worden. Niettegenstaande het volgende lid, zal dit geen consequenties hebben voor reeds verleende sublicenties.


7.2 JB Stockfoto heeft het recht te allen tijde specifieke sublicenties in te trekken. Gebruiker zal direct na schriftelijke mededeling hiervan verveelvoudiging en openbaarmaking van het Werk staken en gestaakt houden en alle verveelvoudigingen van het Werk vernietigen dan wel verwijderen.

8 Toepasselijk recht en Geschillen


8.1 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9 Algemeen


9.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten. JB Stockfoto zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

Laatst gewijzigd: november 2009